Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Ik Leef Voluit

 

 1. Definities

 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn 

verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: 

Ik Leef Voluit : gevestigd te Rechtestraat 10, 5455 GE Wilbertoord;

cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep

of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Ik Leef Voluit wenst af te nemen/

afneemt;

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé

klant)

Definitie diensten: de door Ik Leef Voluit aan cliënt al dan niet online te verkopen en te leveren

of verkochte en geleverde diensten, zoals E-books, coaching programma, cursussen etc.

Definitie diensten: de door Ik Leef Voluit  aan cliënt te leveren of geleverde diensten, zoals

training en coaching; waaronder:

Definitie online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van Ik Leef Voluit

door een cliënt geselecteerde cursus of training.

Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;

 

 1. Algemeen

 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn

slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vast- gelegd en door beide partijen zijn

ondertekend.

 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst

om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige

van kracht.

 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om

welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe

bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling

zo dicht mogelijk benadert.

 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem

van Ik Leef Voluit wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het

tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

 

 1. Betaling en facturering

 

3.1 Ik Leef Voluit zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling)

nog te leveren diensten en producten.

 

3.2 Cursussen en trainingen dienen voor aanvang van deze diensten voldaan te zijn. In overleg    

bestaat de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen waarvan minimaal 1 derde van de hoofdsom   

In bezit dient  te zijn van Ik Leef Voluit voor aanvang van de dienst.

De tweede termijn uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de tweede factuur.

 

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen

betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben

voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten,

ook niet ingeval van klachten.

 

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald,

kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling

van het verschuldigde aan Ik Leef Voluit heeft plaatsgevonden.

 

3.5 Ik Leef Voluit  is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt

aangegeven e-mailadres.

 

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Ik Leef Voluit, zonder

enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Ik Leef Voluit

aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

 

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op

een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald,

is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk

is.

 

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel

als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen

onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede

de kosten van door Ik Leef Voluit ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere

deskundigen.

 

 1. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma

 

4.1 Deelnemer( resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te

dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Ik Leef Voluit gevraagde en/of

voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

 

4.2 deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich,

vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een

training/coaching.

 

 1. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma

 

5.1 Ik Leef Voluit is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve

verbetering;

 1. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in

een programma;

 1. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds

te wijzigen;

 1. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel

een docent/trainer tussentijds te vervangen;

 1. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om

haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht,

zonder dat Ik Leef Voluit gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen

vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet

ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 

 1. Annulering door/opzegging van en verhindering van client (dus niet de deelnemer)

bij een programma

 

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren

en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen.

Met een opzegtermijn van 2 weken.

 

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van

de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een aangetekende

brief aan het adres van Ik Leef Voluit dat is vermeld op de website van Ik Leef Voluit.

 

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Ik Leef Voluit  niet gehouden tot restitutie

pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden

eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Ik Leef Voluit te voldoen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

7.1 Ik Leef Voluit  is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit

deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet

of bewuste roekeloosheid van Ik Leef Voluit.

 

7.2 Indien en voor zover op Ik Leef Voluit enige aansprakelijkheid zou komen te rusten,

op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en

gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Ik Leef Voluit

de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

 

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van

Ik Leef Voluit  in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende

prestatie in rekening is gebracht.

 

7.4 Iedere schade jegens Ik Leef Voluit, behalve een schade die door Ik Leef Voluit is

erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de

vordering.

 

 1. Overmacht

 

8.1 Indien Ik Leef Voluit door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de

overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te

voorzien, is Ik Leef Voluit gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de

overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel

of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Ik Leef Voluit op betaling door                           

cliënt voor reeds door Ik Leef Voluit verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht

situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te

schorten.

 

8.2 Ik Leef  Voluit zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht

op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing

proberen te vinden. Ik Leef Voluit  heeft slechts een inspanningsverplichting.

 

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Ik Leef Voluit)

waardoor Ik Leef Voluit tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te

voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen,

overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en

voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Ik Leef Voluit kan worden

gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

 

 1. Uitvoering door derden

 

9.1 Ik Leef Voluit is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

 1. Vertrouwelijkheid

 

10.1 Ik Leef Voluit zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader

van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers),

tenzij anders is overeengekomen of Ik Leef Voluit daartoe is gehouden op

grond van wet- of regelgeving.

 

10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake

van een programma van Ik Leef Voluit of andere cliënten/deelnemers aan een programma

hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Ik Leef Voluit

andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

 

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Ik Leef Voluit ontwikkelde

trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voor-

drachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Ik Leef Voluit,

e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen

uit de werkzaamheden van Ik Leef Voluit en gehanteerde software berusten bij

Ik Leef Voluit of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is

aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

 

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1

genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen,

tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ik Leef Voluit is het niet toegestaan

om enig door Ik Leef Voluit aan haar geleverd concept, materiaal of informatie

geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken,

via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter

inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

 

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Ik Leef Voluit

geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

 1. Persoonsgegevens

 

12.1 Ik Leef Voluit behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de

overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende

privacy wet- en regelgeving.

 

12.2 Ik Leef Voluit neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van

cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden

gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om

de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen,

events en programma’s) door Ik Leef Voluit.

 

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens

voor het hiervoor omschreven doel.

 

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten

dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Ik Leef Voluit en Ik Leef Voluit zal de

informatievoorziening dan stop zetten.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

 

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst

zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch,

onverminderd het recht van Ik Leef Voluit een geschil voor te leggen aan een

andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.